02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

บรูไน Brunei Arts and Handicraft

Brunei Arts and Handicraft

Brunei Arts and Handicraft ที่นี่ท่านจะได้ชมศิลปะการทอผ้าโบราณของบรูไน มีลวดลาย ประณีตสวยงาม แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีจะเจริญขึ้นมาก แต่คนบรูไนก็ยังอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้และมีการจัดการเรียนการสอนทอผ้าขึ้นในที่นี่ด้วย

ทัวร์ที่ไปBrunei Arts and Handicraft

ทัวร์ที่ไปประเทศบรูไน