02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

พม่า เจดีย์ชินพิวมิน

Hsinbyume Pagoda

อยู่ไม่ไกลเจดีย์มิงกุน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระมเหสีชินพิวมินอันเป็นที่รักยิ่ง เจดีย์แห่งนี้มีความสวยงามและสร้างขึ้นตามหลักภูมิจักรวาลและไตรภูมิ ได้รับสมญานามว่าเป็น ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี

ทัวร์ที่ไปเจดีย์ชินพิวมิน

ทัวร์ที่ไปประเทศพม่า