02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

มาเลเซีย อาคารสุลต่านอับดุลซามัด

Sultan Abdul Samad Building

อาคารสุลต่านอับดุลซามัด สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2440 ตั้งชื่อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ทำการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงานของศาลฎีกา อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกาสูง 40 เมตร เป็นตัวอาคารเก่าแถบ Merdeka Square ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมแบบมัวร์ (Moorish) ส่วนที่เป็นหอนาฬิกาสูง 40 เมตรทมักจะเรียกกันว่าเป็น บิ๊กเบนของมาเลเซีย ส่วนด้านบนจะเป็นโดมขนาดใหญ่สีทอง อาคารนี้สร้างเมื่อเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันใช้อาคารที่ทำการของรัฐบาล

ทัวร์ที่ไปอาคารสุลต่านอับดุลซามัด

ทัวร์ที่ไปประเทศมาเลเซีย