02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

มาเลเซีย ศาลเจ้าเซ็ง ฮุน เต็ง

Cheng Hoon Teng Temple

ศาลเจ้าเซ็ง ฮุน เต็ง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของจีนในมะละกา ที่ตั้งถิ่นฐานช่วงราชวงศ์หมิง สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1600 และมีการขยายศาลเจ้าในปี ค.ศ.1655 ซึ่งได้รับเงินบริจาคจาก Kapitan Lee Wei King และรวบรวมจากชาวฮกเกี้ยน ทั้งนี้ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อ ค.ศ.2000

ทัวร์ที่ไปศาลเจ้าเซ็ง ฮุน เต็ง

ทัวร์ที่ไปประเทศมาเลเซีย