02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

อินโดนีเซีย วัดทามายุน(วัดเม็งวี)

Pura Taman Ayun

วัดเม็งวี (ทามานอายุน) วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี อดีตเป็นวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีเท่านั้นถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 กำแพง ประตูวัด ก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลาย หลังคาปูด้วยหญ้า สิ่งก่อสร้างด้านในออกแบบตกแต่งในสไตล์บาหลี มีคูน้ำล้อมรอบ ตัววัด

ทัวร์ที่ไปวัดทามายุน(วัดเม็งวี)

ทัวร์ที่ไปประเทศอินโดนีเซีย