02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

เยอรมนี ประตูบรันเดนบูร์ก

Brandenburg Gate

ประตูบรันเดินบวร์ค (เยอรมัน: Brandenburger Tor) เป็นอดีตประตูเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นประตูชัยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก (Neoclassical) และปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีใน กรุงเบอร์ลิน

ทัวร์ที่ไปประตูบรันเดนบูร์ก

ทัวร์ที่ไปประเทศเยอรมนี