ทัวร์ถูกไต้หวัน

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้นที่ 89 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม 3 อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน ทาโรโกะ เย๋เหลิ่ว 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน ขึ้นตึกไทเป 101 ชั้นที่ 89 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม 3 อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน ทาโรโกะ เย๋เหลิ่ว 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿43,900
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน แวะชิมชาอู่หลง เดินทางสู่ไถจง ช้อปปิ้งที่ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เดินทางสู่หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถัมซัมจั๋ง นมัสการวัดเห...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกซือเฟิ่น ไหว้พระ 2 วัดดัง 4วัน 3 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น น้ำตกซือเฟิ่น ไหว้พระ 2 วัดดัง 4วัน 3 คืน สายการบินไชน่า แอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น ฿24,333
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เถาหยวน ช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET นมัสการวัดจูหลินซาน ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชมน้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย เดินทางสู่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งที่จีหลงไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมร้านสร้อย GERMANIUM ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง 6วัน 4 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง 6วัน 4 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿25,900
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่เมืองหนานโถว นมัสการวัดจงไถ่ถาน นมัสการวัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง เดินทางสู่เมืองเจียอี้ ชมอุทยานอาหลี่ซัน นั่งรถไฟโบราณ เดินทางสู่เมืองเถาหยวน ช้อปปิ้งที่ GLORIA OUTET อาบน้ำแร่ เดินทาง...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า นั่งกระเช้าลอยฟ้า วัดจูหลินซาน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿41,900
ทัวร์ไต้หวัน เดินทางสู่ไถจง ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ เดินทางสู่หนานโถว นมัสการวัดเหวินหวู่ เพลิดเพลิน ณ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามา เดินทางสู่ไทเป ซื้อของฝากที่ร้านขนมพายสับปะรด ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมร้านส...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ไทโรโกะ เย่หลิว พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน บินหรู 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีซาน ไทโรโกะ เย่หลิว พักโรงแรมน้ำแร่ 2 คืน บินหรู 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿29,999
ทัวร์ไต้หวัน นมัสการวัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดเหวินวู่ เดินทางสู่เจียอี้ ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน แวะร้านชาไต้หวัน เดินทางสู่เมืองไทจง ช้อปปิ้งที่ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เดินทางสู่เมืองไทเป ชมร้านสร้อยสุขภาพ ซื้อของฝากที่ร้าน...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม