ทัวร์ถูกไต้หวัน

แสดง ทัวร์ จากทั้งหมด ทัวร์ เรียงจาก

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา น้ำตกสื่อเฟิ่น ชม 2 อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน เย๋เหลิ่ว 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา น้ำตกสื่อเฟิ่น ชม 2 อุทยานแห่งชาติ อาลีซัน เย๋เหลิ่ว 6 วัน 5 คืน สายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น ฿33,900
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง ไถจง ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป แวะร้านขนมพายสับปะรด ชมน้ำตกซือเฟิ่น ปล่อยโคมฟรี!! 2...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง อุทยานทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง อุทยานทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน สายการบินอีวีเอ แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888d฿ 25,388
เดินทางสู่เมืองหนานโถว นมัสการวัดจงไถ่ถาน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการวัดพระถังซัมจั๋ง เมืองเจียอี้ ชมอุทยานอาหลี่ซัน ป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ ไทเป ชม Germanium Power นมัสการวัดหลงซาน ชมอ...
กำหนดการเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม